Pravidla Programu ochrany kupujících
§1 Úvodní ustanovení
1.1

Pravidla Programu ochrany kupujících definují podmínky, za kterých mohou Kupující žádat Provozovatele o peněžitou částku za účelem zmírnění utrpěných škod v případě, kdy prostřednictvím Systému Aukro uzavřeli kupní smlouvu na určité Zboží, ale Prodávající dodal Zboží v rozporu s kupní smlouvou nebo jej nedodal vůbec.

§2 Definice pojmů
2.1

V těchto Pravidlech se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:

2.1.1

Kupující - Uživatel nakupující Zboží na Aukru, bez ohledu na typ nabídky, které splňují podmínky pro podání návrhu na náhradu škody podle pravidel definovaných v těchto Pravidlech;

2.1.2

Nabídka - jeden ze způsobů vystavení Zboží prostřednictvím Systému obsahující nabídku na uzavření kupní smlouvy, s předem stanovenou cenou (v případě nabídek „Kup Teď“) anebo za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (v případě Aukčních nabídek);

2.1.3

Obchodní podmínky - obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro;

2.1.4

Pravidla - tato Pravidla Programu ochrany kupujících;

2.1.5

Prodávající - Uživatel nabízející Zboží na prodej v rámci Aukra, bez ohledu na typ nabídky;

2.1.6

Provozovatel - provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO:05360722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 94903;

2.1.7

Smlouva - Smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;

2.1.8

Transakce – proces uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Aukra až do okamžiku ukončení nabídky uzavřením kupní smlouvy, bez ohledu na typ nabídky;

2.1.9

Uživatel - subjekt, který splňuje požadavky Obchodních podmínek a má registrovaný účet na Aukru;

2.1.10

Zboží - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být Zbožím Nabídky v rámci Systému Aukro dle Obchodních podmínek;

§3 Zboží Programu ochrany kupujících
3.1

Provozovatel prostřednictvím Programu ochrany kupujících umožňuje, aby Kupující požádal o náhradu v případech, kdy:

a) Kupující zaplatil za Zboží, ale neobdržel jej;
b) Kupující obdržel Zboží v rozporu s uzavřenou smlouvou, a jehož hodnota je výrazně nižší, než vyplývá z popisu Zboží.

3.2

V případech uvedených v čl. 3.1 písmeno a), je výše náhrady rovna výši kupní ceny uvedené v Nabídce plus původní (první) poštovné. V případě čl. 3.1 písmeno b) je výše náhrady rovna 50% výše kupní ceny uvedené v Nabídce plus původní (první) poštovné

3.3

Program ochrany kupujících se vztahuje pouze na transakce, které jsou uzavřeny přes Aukro, a kde byla platba provedena pomocí bankovního převodu, poštovní poukázky, platební karty, dobírky, nebo prostřednictvím platby přes PayU.

§4 Vyloučení z Programu ochrany kupujících
4.1

Program ochrany kupujících se nevztahuje na situace, kdy:

a) Transakce byla provedena způsobem, který odporuje Obchodním podmínkám;
b) součet negativních komentářů Prodávajícího byl v okamžiku uzavření Transakce vyšší než počet komentářů pozitivních;
c) Prodávající není odpovědný za způsobené škody v důsledku své nezpůsobilosti k právním úkonům;
d) Kupující porušil Obchodní podmínky nebo nemá vypořádány veškeré závazky vůči Provozovateli;
e) Kupující neuvedl platné kontaktní údaje;
f) Kupující obdržel jinou finanční kompenzaci ztrát spojených s nákupem Předmětu, který je uveden v žádosti o náhradu v rámci Programu;
g) Nabídka Prodávajícího byla v rozporu s Obchodními podmínkami, příp. se dražené Zboží nacházelo na seznamu zakázaného Zboží;
h) Zboží bylo doručeno osobně nebo prostřednictvím osoby, která není oprávněným provozovatelem poštovních služeb nebo platba byla provedena v hotovosti při osobním předání;
i) transakce byla provedena v rámci podmíněné platby;
j) adresa Kupujícího nebo Prodávajícího se nachází mimo území Evropské Unie;
k) Zboží bylo poškozeno nebo ztraceno během dopravy vinou přepravce.
l) Kupujícímu byl v minulosti zablokován jeho Aukro účet kvůli závažnému porušení Smlouvy a Obchodních podmínek;

§5 Přihláška do Programu ochrany kupujících
5.1

Pro získání náhrady v rámci Programu ochrany kupujících musí Uživatel bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli prostřednictvím kontaktního formuláře nebo Centra sporů, že nastala některá ze skutečností dle čl. 3.1. Pověření pracovníci Provozovatele vzniklou situaci prověří a vyzvou Prodávajícího ke zjednání nápravy. Pokud jejich výzvy nebudou úspěšné, bude mít Kupující možnost žádat o náhradu, jež je podmíněna vyplněním a odesláním formuláře, který je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Systému Aukro, s uvedením všech podstatných informací popisující průběh Transakce. Prodávajícímu, jenž nezjednal nápravu neprodleně po obdržení výzvy Provozovatele dle tohoto článku, je Provozovatel oprávněn zablokovat jeho Uživatelský účet.

5.2

Elektronický formulář musí být vyplněn a odeslán mezi 30 až 120 dny od uzavření kupní smlouvy. V mimořádně odůvodněných případech může být tato lhůta Provozovatelem zkrácena nebo prodloužena. Kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem s dostatečným předstihem.

5.3

Informace obsažené ve formuláři musí být přesné, úplné a odpovídající skutečnému stavu věci. Aby bylo možné ověřit platnost informací a údajů, je Provozovatel oprávněn vyzvat Kupujícího nebo Prodávajícího a vyžádat si předložení dalších dokladů prokazující průběh událostí. V odůvodněných případech, kdy se vyskytnou pochybnosti o legitimitě nároku Kupujícího, je Provozovatel oprávněn odmítnout vyplatit náhradu.

5.4

Vyskytnou-li se v době po odeslání formuláře skutečnosti, které mají za následek změnu nároku Kupujícího (zejména obdrží-li Kupující jakékoli kompenzace nebo náhrady škody v souvislosti s podanou žádostí) je Kupující povinen neprodleně informovat Provozovatele.

§6 Posouzení žádosti o poskytnutí náhrady
6.1

Provozovatel učiní rozhodnutí o přijetí žádosti bezodkladně po obdržení řádně vyplněného formuláře. Kupující bude informován o rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

6.2

Pokud Provozovatel přijme formulář, je připraven převzít pohledávku za Prodávajícím a vyplatit Kupujícímu její hodnotu, to vše za splnění následujících podmínek:

6.2.1

Provozovatel si za účelem objektivního posouzení žádosti vyhrazuje právo vyžadovat po Kupujícím poskytnutí součinnosti (např. předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu o zaplacení vydraženého Zboží nebo kopie oznámení pro podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu Prodávajícím Policii ČR, nebo kopie občanského průkazu, případně součinnost v podobě odstoupení od smlouvy a postoupení pohledávky Provozovateli). Nevyhoví-li Kupující tomuto požadavku, není oprávněn náhradu dle těchto Pravidel požadovat.

6.2.2

Provozovatel vyplatí Kupujícímu částku, oprávněně požadovanou dle těchto Pravidel bezodkladně poté, co bude poskytnuta ze strany Kupujícího požadovaná součinnost a zároveň nebude existovat důvodné podezření na zneužití Programu ochrany kupujících.

6.3

V případě, že bude Kupujícímu Prodávajícím doručeno objednané Zboží nebo vrácena zaplacená kupní cena, je Kupující povinen neprodleně e-mailem zaslaným přes kontaktní formulář Systému Aukro nebo písemně doporučenou poštou o této skutečnosti Provozovatele informovat, jinak odpovídá za škodu, která Provozovateli v důsledku toho vznikne.

6.4

V případě, že Kupující obdrží náhradu škody od Prodávajícího nebo od třetí osoby, je povinen vrátit náhradu obdrženou od Provozovatele nejpozději do 7 dnů ode dne získání náhrady ze strany Prodávajícího nebo třetí osoby.

6.5

V případě, že se jedná o Zboží, které svou povahou patří do kategorií Starožitnosti a Umění, Sběratelství nebo Šperky, činí výše náhrady Kupujícímu při splnění výše uvedených podmínek maximálně 20 000 Kč.

6.6

Jedná-li se o případ dle čl. 3.1 písm. a), kdy celková výše kupní ceny za Zboží u jednoho Prodávajícího nepřevýšila včetně poštovného částku 1000 Kč a zároveň bylo Zboží uhrazeno prostřednictvím platby přes PayU, může Provozovatel vyplatit náhradu bezprostředně po zaslání elektronického formuláře dle čl. 5.2 a kopie občanského průkazu.

§7 Závěrečná ustanovení
7.1

Na poskytnutí náhrady nemá Uživatel právní nárok. Provozovatel je oprávněn posoudit každý případ individuálně a s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu výši náhrady nevyplatit, popřípadě ji přiměřeně snížit.

7.2

Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla postupem uvedeným v čl. 12 Obchodních podmínek; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na případy, v nichž k uzavření Transakce došlo za účinnosti starší verze Pravidel.

Odkazy: